بیمارستانها، درمانگاهها

اگر شما یکی از سازمان های فعال در زمینه بهداشت و درمان هستید، پیاده سازی و دریافت گواهینامه بین المللی انطباق با استانداردها زیر می تواند موجب بهبود مستمر و افزایش اعتبار سازمان شما شود:

  • ISO 9001 – مدیریت کیفیت خدمات
  • ISO 14001 – مدیریت محیط زیست
  • ISO 10002 – مدیریت رسیدگی به شکایات مراجعین
  • OHSAS 18001- مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی