سازمان های دولتی

با توجه به اینکه مشتریان و خدمات گیرندگان سازمان های دولتی و وابسته به دولت مردم هستند، هر روزه با تعداد زیادی مراجعه کننده مواجه اند که پیگیر کارهایشان هستند، مانند استانداری ها، شهرداری ها، اداره های گاز، برق، آب، مخابرات، تامین اجتماعی، دانشگاهها، بهزیستی و ثبت احوال و غیره.

– اگر شما یکی از سازمان ها و ارگان های دولتی هستید، پیاده سازی و دریافت گواهینامه بین المللی انطباق با استانداردها زیر می تواند موجب بهبود مستمر و افزایش اعتبار سازمان شما شود:

  • ISO 9001 – مدیریت کیفیت خدمات
  • ISO 14001 – مدیریت محیط زیست
  • ISO 10002 – مدیریت رسیدگی به شکایات مراجعین