مراکز آموزشی

اگر شما یکی از سازمان های فعال در زمینه آموزش هستید، پیاده سازی و دریافت گواهینامه بین المللی انطباق با استانداردها زیر می تواند موجب بهبود مستمر و افزایش اعتبار سازمان شما شود:  

  • ISO 9001 – مدیریت کیفیت خدمات
  • ISO 29990 – مدیریت خدمات آموزشی
  • ISO 10002 – مدیریت رسیدگی به شکایات مراجعین