CE mark

CE Mark

نشان CE یعنی چه؟

نشان CE مخفف عبــارت European Community است و به معنی اثبات انطباق محصولات تولید شده با الزامات دایرکتیو مرتبط در اتحادیه اروپا می باشد.

اتحادیه اروپا و نشان CE

نشان CE بیانگر آن است که محصول می تواند به طور قانونی در کشورهای عضــو منطقه اقتصــادی اروپا EEAتجارت شود در حقیقت این نشان به عنوان مجوزی جهت ورود کالا به منطقه اقتصادی اروپا شناخته شده است. هر یک از کشورهای عضو باید محصولات دارای نشان CE را بدون درخواست هرگونه آزمایش یا تائیدیه در رابطه با نیازمندیهای پوشش داده شده بوسیله دایرکتیوهای نگرش جدید قبول نمایند.

این نشان به سادگی مشخص می کند که یک محصول می تواند در منطقه اقتصادی اروپا به گردش درآمده و به اعضای مراجع ملی اطمینان می‌دهد که الزامات اساسی دایرکتیو مرتبط را برآورده نموده است. تمامی کشورهای پیشرفته و تعداد زیادی از کشورهای در حال رشد سعی بر این دارند که شرکتهای تولیدی را جهت ورود به بازارهای خارجی تشویق نمایند.

 

مراحل اخذ نشان CE

برحسب طبیعت محصولات و ماهیت خطراتی که در ارتباط با سلامت و ایمنی مصرف کننده و یا حفظ محیط زیست وجود دارد، مراحل اخذ نشان CE ممکن است از یک نوع محصول به نوع دیگر متفاوت باشد. از آنجائیکه بنابر ماهیت محصولات دایرکتیو یا دایرکتیوهایی که برای آنها بکار می‌رود مختلف است بنابراین مسیرهای گوناگونی جهت انطباق با الزامات اساسی معرفی می‌شوند و در نتیجه راههای مختلفی جهت اخذ نشان CE وجود خواهد داشت اما به هر شکل مسیر کلی که می‌توان برای آن پیشنهاد نمود بشرح ذیل می‌باشد:

مرحله اول : انتخاب دایرکتیو ( های ) مناسب

مرحله دوم : تعیین استانداردهای هماهنگ اروپایی

مرحله سوم : بررسی خطرات و انتخاب روش ارزیابی مناسب

مرحله چهارم : اعمال استانداردها یا مقررات فنی

مرحله پنجم : گردآوری مدارک فنی  Technical File ) )

مرحله ششم : تدوین و تصویب اظهارنامه تطابق

مرحله هفتم : ارزیابی تطابق توسط مؤسسات بازرسی کننده ( Notify Body ) برای محصولات کلاس  III, IIb , IIa

مرحله هشتم : الصاق نشان CE