ISO ۱۰۰۱۵

IWA۲ & ISO۱۰۰۱۵:۱۹۹۹

مدیریت کیفیت درخدمات آموزشی

 

راهنمای IWA۲ و همچنین  ISO۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ برای پوشش دادن موارد مربوط به توسعه، پیاده سازی، نگهداری و بهبود استراتژی ها و سیستم های آموزشی که برکیفیت محصول یا خدمات موثرند، می باشد.

چرا به ISO۱۰۰۱۵ نیاز داریم؟

 

جهانی شدن و توسعه سریع تکنولوژی ها، شرایط سازمان ها و رقابت را در بازار تغییرداده است. کیفیت منابع نیروی انسانی، فاکتور کلیدی برای حفظ عملکرد بالا می باشد. برای توسعه منابع انسانی لازم است که سرمایه گذاری مستمری انجام شود. برای محافظت از این سرمایه گذاری بر روی آموزش و توسعه مدیریت منابع انسانی، نیاز به سیستمی می باشد تا فرایندهای توسعه منابع انسانی را طرح ریزی، پیاده سازی، ارزیابی و کنترل نماید.

آموزش های در حین کار در مقایسه با آموزش های معمول، بیشتر برای برآوردن نیازهای مشخص سازمانی می باشند. بیشترسازمان ها و شرکت ها در سراسر دنیا، توجه خودرا به طور ویژه به کارکنان معطوف می دارند و اعتقاد دارند که با ارزش ترین سرمایه سازمان کارکنان هستند ولی بیشتر آنها رابطه بین صلاحیت ها و کسب و کار را مدیریت نکرده اند. این استانداردها  به مدیریت کمک می کند تا به هرآنچه می گوید عمل نماید.

پیاده سازی ISO ۱۰۰۱۵ و IWA۲

پیاده سازی این استاندارد شامل چهار (۴) مرحله می باشد. نخستین مرحله نیازسنجی آموزشی می باشد که در متن استاندارد چنین بیان شده است:

تعیین نیاز آموزشی باید برمبنای نیازهای آموزشی فعلی و نیازهای آموزشی مورد انتظار با توجه به صلاحیت های پرسنل باشد.

این امر نشان دهنده آن است که نیازهای آموزشی آتی باید در ارتباط با کسب و کار و اهداف استراتژیک باشند و باید از طریق منابع داخلی و خارجی نسبت به تامین خدمات آموزشی اقدام گردد.

نحوه یکپارچه نمودن ISO ۱۰۰۱۵ با ISO ۹۰۰۱ و استقرار IWA۲ :   

پیاده سازی صحیح ISO۱۰۰۱۵ به سازمان کمک می کند تا اقدامات کنشی را به جای اقدامات واکنشی ( منفعلانه ) در ارتباط با صلاحیت پرسنل به انجام برساند. اقدامات کنشی اقداماتی هستند که سازمان قبل از اینکه نبود سطح مناسبی از آگاهی وصلاحیت برنامه ریزی و اقدام نماید. برای حصول اطمینان ازکیفیت آموزش ها، باید فرآیند آموزش را به عنوان بخشی ازسیستم مدیریت کیفیت سازمان درنظر گرفت. پایش و بهبود فرآیند مطابق ISO۱۰۰۱۵ / IWA۲ موجب حصول اطمینان از مدیریت و پیاده سازی صحیح سیستم دارد.

فرایند آموزش اثربخش طبق چرخه چهار مرحله ای دمینگ PDCA به شرح زیر است:

  • تعیین نیازهای آموزشی
  • طراحی و برنامه ریزی آموزشی
  • اجرای آموزش
  • ارزیابی خروجی و نتایج عملکرد و اثربخشی آموزش ها