ISO 14001

ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴

الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی

 

ISO ۱۴۰۰۰  سری استانداردهای سیستم های مدیریت زیست محیطی است که توسط سازمان جهانی استاندارد سازی ( ISO ) تدوین شده است.

سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴

سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS  ) ساختاری متشکل از عناصر به هم مرتبط می باشد که رویه سازمان در مدیریت پیامدهای زیست محیطی مرتبط با فعالیتهایش را مشخص می کند. این عناصر شامل خط مشی ها، ساختار سازمانی، روش های اجرایی، مقاصد، اهداف و فرآیندهای تعریف شده می باشد. برای اینکه این عناصر اثربخش باشند باید در ارتباط با یکدیگر و به صورت بخشی ازسیستم مدیریت تجاری سازمان طرح ریزی و اجرا شوند.

ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴  استانداردی از سری استانداردهای ISO ۱۴۰۰۰ می باشد که الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی کامل و اثربخش را تشریح می کند.

مزایای استقرار ISO ۱۴۰۰۱ درسازمان:

منافع متعددی در پیاده سازی ISO ۱۴۰۰۱  موجود است که عبارتند از:

۱-   ایجاد یک چارچوب برای رویکرد سیستماتیک و یکپارچه در مدیریت زیست محیطی به منظور پیوند دادن مدیریت زیست محیطی به پیکره تجاری سازمان

۲-   ایفای نقش به عنوان عامل هدایت کننده و چارچوبی برای رسیدگی به مسائل زیست محیطی در ارتباط با مشتریان، سهامداران و سایر طرف های ذینفع

۳-     انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات برای برآوردن الزامات قانونی فعلی و قابل شناسایی درآینده

۴-     بهبود مدیریت خطرات احتمالی زیست محیطی

۵-     استفاده بهینه از مواد اولیه و سایر منابع

۶-      صرفه جویی در هزینه و زمان

۷-     قابلیت یکپارچه شدن با سیستم های مدیریت ISO ۹۰۰۱ و OHSAS ۱۸۰۰۱

۸-     ایجاد آمادگی و واکنش در وضعیت های اضطراری و پایش واندازه گیری پارامترهای زیست محیطی بحرانی

چه سازمانی می تواند گواهینامه ISO ۱۴۰۰۱ دریافت کند؟

ISO ۱۴۰۰۱ برای همه سازمان ها، اعم از تجاری، مدارس، بیمارستان ها، سازمانهای غیرانتفاعی و غیره که به دنبال پیاده سازی یا بهبود سیستم مدیریت زیست محیطی هستند تدوین شده است. این استاندارد به بهترین وجه برای سازمان های خدماتی و تولیدی و نیز فعالیت های تجاری انتفاعی و غیر انتفاعی قابل کاربرد است. ISO ۱۴۰۰۱  انعطاف قابل ملاحظه ای نسبت به روش های اجرایی مناسب فعلی سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان ، دارا می باشد.