ISO 9001

ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸

الزامات سیستم مدیریت کیفیت

استقرار استاندارد  ISO ۹۰۰۱درحال گسترش به سراسر جهان است. این استاندارد به زودی به مهمترین استاندارد مدیریت کیفیت تبدیل می شود. هزاران شرکت در سرتاسر دنیا این استاندارد را پیاده سازی نموده اند و بسیاری دیگر در حال پیاده سازی آن می باشند. علت این امر چیست؟ این استاندارد:

  • موجب کنترل اثربخش کیفیت می گردد
  • موجب صرفه جویی مالی می شود
  • استقرار آن مورد انتظار مشتریان است
  • رقبا از آن استفاده می نمایند

اثبات کنترل یکی از ابزارهای ایجاد اطمینان برای مشتریان می باشد، که از انجام صحیح امور مربوط به خود اطمینان حاصل نمایند. سازمان های موفق آنهایی هستند که کیفیت محصولات و خدمات خود را بطور اثربخشی کنترل می نمایند، یکی از راههای اثربخش انجام این کنترل، پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO ۹۰۰۱ در نتیجه ممیزی موفقیت آمیز توسط شرکت های مستقل شخص ثالث امکان پذیر می باشد.

ملاحظات مربوط به پیاده سازی سری استانداردهای ISO ۹۰۰۰

۱-     ریسک ها، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف سازمان را شناسایی نمایید

۲-     اهداف و سیاست های سازمان را تعیین و شفاف کنید

۳-   فرایندهای اصلی سازمان خود را که بر عملکرد و تامین نیازمندی ها و انتظارات مشتریان و طرف های ذینفع موثرند، شناسایی نمایید، توالی و تعامل این فرایندها را تعیین نمایید

۴-   از اجرای اثربخش سیستم اطمینان حاصل نمایید و اقدامات مقتضی برای دستیابی به اهداف و اجرای سیاست های سازمان برنامه ریزی و اجرا کنید

۵-     هماهنگی های لازم را جهت ممیزی سازمان توسط یک ارگان گواهی دهنده، و ثبت و صدور گواهی نامه انجام دهید

۶-      به اجرای سیستم مدیریت کیفیت و بهبود آن ادامه دهید

مزایای استقرار این استاندارد برای سازمان:

استقرار این استاندارد مزایای عمده زیر را برای سازمان به همراه دارد:

  • افزایش سطح رضایت مشتریان و کاهش شکایات مشتریان
  • کاهش محصولات / خدمات نامنطیق و افزایش سطح کیفی وراندمان نیروی انسانی
  • افزایش اعتبار خارجی سازمان نزد مشتریان و سایر طرفهای ذینفع
  • صرفه جویی و کاهش هزینه ها و افزایش سطح کنترل بر عملکرد سازمان