OHSAS ۱۸۰۰۱

OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 

یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی چارچوبی را فراهم می آورد که مسئولیت و فعالیت های مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی را مدیریت نماید. این چهارچوب به نحوی طرح ریزی شده است که سازمان ها با استفاده از آن، فعالیتهای اثربخش تر داشته و بطور یکپارچه فعالیت نمایند.

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS بطور ویژه ، فرایندی را برای بهبود مستمر عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی و انطباق با الزامات قانونی تعیین کرده است.

OHSAS ۱۸۰۰۱ چیست؟

OHSAS ۱۸۰۰۱  الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را ارائه می دهد.

این استاندارد در پی تقاضای موجود برای انطباق اثربخش با الزمات قانونی و جلوگیری از آشفتگی ناشی از افزایش تعداد استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی تدوین و ارائه گردید.

OHSAS ۱۸۰۰۱  با انعطاف پذیری، قابلیت ایجاد بستر یکپارچه با استاندارد مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱ و مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱ را فراهم می سازد.

چگونگی عملکرد OHSAS ۱۸۰۰۱:

OHSAS ۱۸۰۰۱ در برگیرنده چرخه PDCA ( برنامه ریزی- اجرا- بررسی- اقدام ) بوده و تاکید بیشتری بر روی بهبود مستمر دارد. مراحل اصلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS ۱۸۰۰۱ شامل موارد ذیل است:

۱-     برنامه ریزی: شناسایی عواملی که بر روی ایمنی و بهداشت شغلی تاثیر داشته و مشمول الزامات قانونی می شوند.

۲-   اجرا و پیاده سازی: در مرحله اجرا اهداف ایمنی و بهداشت شغلی را با لحاظ نمودن بهبود مستمر، تعیین و جهت نیل به این اهداف برنامه ریزی نمایید.

۳-     بررسی: بطور ادواری سیستم مدیریت را ارزیابی و ممیزی کرده و در صورت نیاز اقدام اصلاحی انجام دهید.

۴-     اقدام: اهداف، خطی مشی ها و برنامه های ایمنی و بهداشت شغلی را بر اساس عملکرد سازمان بازنگری نمایید.

کاربرد OHSAS ۱۸۰۰۱:

استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱ برای سازمانهایی کاربرد دارد که:

می خواهند سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی پیاده سازی نمایند تا ریسک های موجود در فعالیت های تاثیرگذار بر پرسنل و سایر طرفهای ذینفع را کاهش داده و در نهایت حذف نمایند.

از مزایای رقابتی پیاده سازی سیستم بهره برند.

از انطباق با خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی اطمینان حاصل نمایند.

انطباق با الزامات را به شرکت های ثبت و صدور گواهی نامه، تامین کنندگان، سهامداران و اثبات نمایند.